تکنون اسرائیل موسسه فناوری

Founded 1912, opened 1924. An independent institution. The government meets 75% of the operational costs and provides 50% of the budget for building and development.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Council for Higher Education
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 21
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Teudat Bagrut) or equivalent, and entrance examination
دوره های آنلاین کوتاه 11

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.