دانشگاه بوردو I

فرانسه, تلانس , 351, cours de la Libération CS 10004

Founded 1970 under the 1968 law reforming higher education as one of the four Universities replacing the former Université de Bordeaux - founded 1441 by Papal Bull with Faculties of Theology, Canon Law, Civil Law, Medicine, and Arts. The University was suppressed by the Revolution and replaced by Faculties of Theology, Letters, and Science of the Université de France. Reconstituted as university 1896. A State institution enjoying academic and financial autonomy, operating under the jurisdiction of the Minister of Education and financed by the State.

منابع مالی: Public
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 30
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (baccalauréat) or equivalent, or special entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.