دانشگاه آفریقای جنوبی (UNISA)

Founded 1873 as University of Cape of Good Hope. Renamed University of South Africa, 1916. Became distance education university, 1946. Acquired present status 2004 following merger with Technikon Southern Africa and Vista University, Distance Education Centre (VUDEC).

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Council on Higher Education
درجات 2
زبان ها 2
بخش ها 9
الزامات
  • جزئیات پذیرش: For undergraduate certificates: National Senior Certificate with entry level degree, diploma or higher certificate, National Senior Certificate (vocational) at level 4 with entry level degree, diploma or higher certificate, Senior Certificate of full or conditional exemption issued by the Matriculation Board of Higher Education South Africa (HESA), Senior Certificate with matriculation or university admission endorsement (exemption). For undergraduate diplomas: National Senior Certificate with entry level degree or diploma, National Senior Certificate (vocational) at level 4 with entry level degree or diploma, Senior Certificate of full or conditional exemption issued by the Matriculation Board of Higher Education South Africa (HESA), Senior Certificate with matriculation or university admission endorsement (exemption). For undergraduate degrees: National Senior Certificate with entry level degree, National Senior Certificate (vocational) at level 4 with entry level degree, Senior Certificate of full or conditional exemption issued by the Matriculation Board of Higher Education South Africa (HESA), Senior Certificate with matriculation or university admission endorsement (exemption). Please note that the admission requirements for entry level qualifications are the minimum statutory requirements and that admission requirements differ between the various Colleges.

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.