Founded 1948 as a college of the University of London. Acquired present status and title 1962.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: National Universities Commission (NUC)
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 19
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Universities Matriculation Examination (UME). Secondary School Certificate of Education (SSCE) with 5 credits, including English

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.