Founded 1343 as Studium Generale by decree of Pope Clement VI. A State institution enjoying administrative autonomy. Financially supported by the State.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 13
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (maturità)

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.