گرگ آگوست دانشگاه گوتینگن

Founded 1737 by George II, Prince Elector of Hanover and King of England, the first modern University founded in Germany. Measures to guarantee quality and to promote excellence in research and teaching, reforms to strengthen autonomy and responsibility at all levels of the University, and the internationalization of the University have been implemented within the past few years. 2003, the University of Göttingen was the first full university in Germany to be converted into a publicly endowed university.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Zentrale Evaluations und Akkreditierungsagentur (ZevA)
درجات 4
زبان ها 2
بخش ها 13
هزینه تحصیل در سال
پیوند در کلیپ بورد کپی شد: EUR
‎€ 165.00‎€ 165.00
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Reifezeugnis) or equivalent
Your currency: USD
‎$ 179.63‎$ 179.63

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.