دانشگاه تیبینگن

Founded 1477 by Count Eberhard the Bearded, 1863 the first German University to establish a faculty of Natural Sciences. An autonomous institution financially supported by the State of Baden-Württemberg and under the jurisdiction of its Ministry of Arts and Sciences.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN)
درجات 4
زبان ها 2
بخش ها 8
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Reifezeugnis) or equivalent

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.