موسسه ملی علوم و فناوری ملی اولسن (UNIST)

Created 2009. Became a government-funded research institute for science and technology 2015

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Korean Council for University Education (KCUE)
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 9
الزامات
  • جزئیات پذیرش: High school certificate or equivalent for undergraduate degrees, Bachelor’s degree or equivalent for Master's degrees, Master's degree or equivalent for PhD programme.nEnglish test score: a) Applicants should submit a test result of one of TOEIC, TOEFL (Code: 8807), IELTS, TEPS, G-TELP or TOEIC S/W, and the test date shall be within 2 years of the online application deadline, b) Applicants do not need to submit the English test report if they submit one of the following: certificate stating that they have completed all of their Master’s course in English, or applicants who are native English speakers

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.