Politecnico di Milano

Founded 1863 as Reale Istituto Tecnico Superiore. Acquired present status and title 1934.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 4
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (maturità) or foreign equivalent
دوره های آنلاین کوتاه 12

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.