دانشگاه علوم کاربردی Savonia

Founded 1992, acquired present status and title 1998.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education and Culture
درجات 2
زبان ها 2
بخش ها 7

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.