دانشگاه آلتو

Founded 2010 following the merger of Helsingin kauppakorkeakoulu (Helsinki School of Economics and Business Administration - HSE) founded 1911, Taideteollinen korkeakoulu - Konstindustriella högskolan (University of Art and Design, Helsinki - TaiK) founded 1871 and Teknillinen korkeakoulu-Tekniska högskolan (Helsinki University of Technology - TKK) founded 1849.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education and Culture
درجات 3
زبان ها 3
بخش ها 8
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (ylioppilastutkinto) or equivalent and entrance examination
دوره های آنلاین کوتاه 1

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.