دانشگاه کپنهاگ

Founded 1479. Acquired present status 2007 following the merger between the former Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (The Royal Veterinary and Agricultural University) and the Danmarks Farmaceutiske Universitet (The Danish University of Pharmaceutical Sciences). Financed by the State.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Higher Education and Science
درجات 2
زبان ها 2
بخش ها 6
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (studentereksamen), or foreign equivalent, and entrance examination in Danish language. Foreign exchange and guest students should be enrolled at a University in their home country or elsewhere abroad during their proposed stay at the University of Copenhagen
دوره های آنلاین کوتاه 22

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.