دانشکده فنی دانمارک

Founded 1829 as a State Institution under the supervision of the Ministry of Education. Departments restructured 1996. Acquired present status 2001. Merged with Copenhagen University College of Engineering (IHK) in 2013.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Higher Education and Science
درجات 2
زبان ها 2
بخش ها 19
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (studentereksamen) or foreign equivalent with defined levels of education in mathematics, physics and chemistry
دوره های آنلاین کوتاه 12

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.