Founded 1956 as Hangzhou School of Aviation. Renamed Hangzhou Institute of Electronic Engineering 1980. Acquired present title 2004.

منابع مالی: Public
درجات 2
زبان ها 1
بخش ها 11

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.