دانشگاه علوم کشاورزی سوئد (SLU)

Founded 1977 as the Swedish University of Agricultural Sciences, incorporating previously existing Colleges of Agriculture, founded 1849, Forestry (1828), and Veterinary Medicine (1775). Acquired present title 1977. A State institution under the jurisdiction of the Ministry of Agriculture.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Swedish Higher Education Authority (UKA)
درجات 4
زبان ها 2
بخش ها 6
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Gymnasiebet). Proficiency in Swedish and English

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.