Founded in 1956 by a Presbyterian Missionary Foundation.

منابع مالی: خصوصی
اعتبارسنجی: Korean Council for University Education (KCUE)
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 17
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Graduation from high school and entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.