دانشگاه ملی هانبات

Founded 1927. Acquired present title 2001.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Korean Council for University Education (KCUE)
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 11

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.