دانشگاه صنعتی دلفت

Founded 1842 as 'Royal Academy' for the Education of Engineers. Acquired present status and title 1986. A State institution financed by the government.

منابع مالی: ناشناخته
اعتبارسنجی: Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO)
درجات 2
زبان ها 1
بخش ها 17
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, VWO)
دوره های آنلاین کوتاه 122

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.